• Informační portál pro Brno a okolí - kultura, finance, sport, obchod.

  • Jednička mezi portály pro Brno a okolí. Jsme s Vámi již 10 let.

  • Úplný kulturní přehled - u nás najdete vše, čím Brno žije!

sobota 24.03.2018, Gabriel
zpět na úvodní stranu

Kultura, Brno - Divadla

tento týden  | přístí týden  | všechny akce
 

Národní divadlo v Brně - Mahenovo divadlo

Národní divadlo v Brně, Dvořákova 11, 542 158 111
www.ndbrno.cz

24.3., 15:00

Ostrov pokladů


Dobrodružná plavba za hranice dětské fantazie

Hlavní hrdina našeho příběhu, chlapec Jim Hawkins, objeví v hostinci svých rodičů pozůstalost starého námořníka a v ní především mapu ostrova se záznamem o pokladu slavného pirátského kapitána Flinta. Když se to dozví místní šlechtic, zorganizuje námořní výpravu za objevením onoho pohádkového bohatství. I přes varování najme na loď jednonohého mořského vlka Johna Silvera a na jeho doporučení i další členy posádky. Je proto pouze otázkou času, kdy na lodi vypukne vzpoura… Jim a jeho přátelé jsou velmi často v přímém ohrožení života a jen statečnost, chytrost a někdy i trochu štěstí je zachraňují. Tento dobrodružný příběh plný napětí a dramatických zvratů je vyprávěn prostřednictvím chlapce, který se zásluhou prožívaných událostí mění ve výraznou osobnost. Ze souboje dobra a zla vycházejí pak pro Jima základní životní hodnoty – smysl pro spravedlnost a cit pro morální jednání. Jevištní adaptací stále oblíbeného a čteného románu chce Mahenova činohra pozvat k návštěvě divadla mladé publikum společně s rodiči i prarodiči. Ostrov pokladů přinese neopakovatelné zážitky všem!

25.3., 17:00

Nabucco


Leť myšlenko na zlatých křídlech...
Slavná dramatická opera, kterou Verdi (1813-1901) zkomponoval v roce 1842 během pouhých několika týdnů. Dílo přitom málem nevzniklo: premiéra jeho předchozí opery Jeden den králem byla natolik neúspěšná, že mladý skladatel, zdrcený navíc smrtí své ženy, chtěl operní dráhu opustit. Jen s obtížemi se nechal přesvědčit, aby zhudebnil libreto na starozákonní téma. Babyloňané pod vedením krále Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnou do Jeruzaléma, zničí Šalamounův chrám a židovský národ odvlečou do zajetí. Nabucco, kterého Jehova potrestá šílenstvím, musí navíc čelit intrikám své domnělé dcery Abigail. Nakonec uzná svou chybu i Jehovovu sílu a vrátí Židům svobodu. Popularita operního příběhu o osvobození Židů z babylonského zajetí šla v době svého vzniku ruku v ruce s touhou italského obyvatelstva po osvobození z habsburské nadvlády. Veleslavný sbor „Va, pensiero, sull’ali dorate“ (Leť, myšlenko, na zlatých křídlech…) se stal v době premiéry opery osvobozeneckou písní zpívanou po celé Itálii. Nabucco patří pro své vypjaté sólistické výkony, krásné sbory, sugestivní hudební zpracování a nádhernou výpravu k nejúspěšnějším titulům našeho repertoáru.

Obsah opery
1. dějství
Do Šalamounova chrámu se sbíhá vyděšený lid k modlitbám za záchranu vlasti před babylonskými vojsky vedenými králem Nabuchodonosorem. Židovský velekněz Zachariáš utěšuje lid a nabádá k víře. Je s ním totiž dcera babylonského krále Fenena, která z lásky k izraelskému vůdci Ismaelovi přešla k Židům. Zachariáš věří, že přiměje babylonského krále k vyjednávání o míru a vychází s lidem vstříc nepřátelskému vojsku. Fenena zůstává s Ismaelem sama a oba se v těžké chvíli ujišťují o své lásce. Náhle je překvapí ctižádostivá a moci chtivá Abigail, nevlastní sestra Feneny, která vnikla do chrámu tajným vchodem. Miluje vášnivě Ismaela a touží se stát babylonskou královnou. Ismael její lásku odmítá a Abigail je rozhodnuta se pomstít. Nabuchodonosor zaútočí na město a žene před sebou židovské vojsko, které spolu s lidem a levity hledá útočiště v chrámu. V této těžké chvíli chce Zachariáš před očima babylonského krále usmrtit Fenenu. Ismael mu v tom v poslední chvíli zabrání a stává se tak v očích svého lidu zrádcem. Nabuchodonosor dává vojsku rozkaz ke zbourání a vyplenění chrámu.

2. dějství
Abigail se dovídá, že jako dcera otrokyně nemá nárok na trůn svého otce, a je proto rozhodnuta odstranit i jeho. Babylonský velekněz a jeho kněží jsou na její straně a chtějí ji pomoci k vládě.
Porobený židovský lid čeká na odvlečení do Babylonu. Zachariáš se modlí k Jehovovi, lid však chce Ismaelovu smrt. Zachariáš s Fenenou zachrání Ismaela před rozvášněným davem. Přichází Abigail s babylonskými kněžími a žádá od Feneny královskou korunu. Nabuchodonosor přeruší spor a vojáci přinutí všechny k poslušnosti. Ve své pýše se vysmívá Jehovovi a prohlašuje se sám za jediného boha. Jeho rouhavá slova jsou přerušena úderem blesku, který ho srazí k zemi. Pološílený volá k sobě Fenenu, zatímco Abigail se zmocní koruny, která mu spadla z hlavy.

3. dějství
V Babylonu oslavují Abigail jako novou královnu. Bezmocný Nabuchodonosor je oklamán a sám potvrdí pečetí rozsudek smrti nad Fenenou a předání vlády Abigail. Ta nechává odvléct svého otce do vězení.
Zotročený židovský lid pracuje na stavbě babylonské věže. Touží po návratu do vlasti a po porážce svých nepřátel. Zachariáš vyzývá lid ke statečnosti.

4. dějství
Nabuchodonosor ve vězení lituje svých činů a bojí se o život Feneny. Slyší výkřiky rozvášněného davu, který ji odsuzuje a chce jí běžet na pomoc. Jeho věrný vojevůdce Abdallo jej však varuje, že není cesty k úniku. Náhle se rozestoupí stěna vězení a vojska přicházejí osvobodit svého krále. Nabuchodonosor se staví do jejich čela a vede je k záchraně Feneny.
Ismael, Zachariáš a Fenena očekávají smrt. Do Baalova chrámu přichází Nabuchodonosor a nařizuje před zraky zrádného velekněze zničit sochu Baala. Dříve, než to mohou vojáci provést, socha se sama zřítí k zemi. Král dává židovskému lidu svobodu. Abigail, zbavena vší naděje, nachází jediné východisko v sebevraždě.

26.3., 19:00

Želary


Želary. Zapadlá horská vesnice kdesi v Beskydech, kde se život řídí proměnami tvrdé i očistné přírody. Osudy jejích obyvatel na pozadí druhé světové války a německé okupace, kdy se nepoddajným a bohabojným lidem ztrácí pod nohama svoboda. Jinou příchuť tady má láska, jiná je lidská bolest, jiné ticho po salvě ze samopalu, jinak zní v lidské duši. Čím blíž mají tamní obyvatelé k Bohu, tím víc se obnažují temné stránky jejich povah. Želary nejsou rájem na zemi, ani světem romantických gest. Jsou svědky zemitých a znepokojujících příběhů, které se proplétají jak hadi na vyhřáté zemi. Příběhů ve svém přesahu krutě soudobých. Dramatizace Doda Gombára vychází z knihy povídek Želary a novely Jozova Hanule spisovatelky Květy Legátové, což je jeden z pseudonymů brněnské rodačky Věry Hofmanové, autorky řady rozhlasových her, několika pohádek a prozaických děl. Téměř všechny její prózy prý mají své reálné předobrazy v obyvatelích horských vesnic, kde autorka působila jako učitelka. Proslavil jí však až soubor povídek
Želary, který vyšel v roce 2001, ač jej napsala už čtyřicet let předtím. V roce 2002 získala za toto dílo Státní cenu. Na základě jedné z povídek, Jozovy Hanule, natočil v roce 2003 Ondřej Trojan úspěšný film s Aňou Geislerovou v roli nedostudované lékařky, členky odboje, která je nucena skrýt se v horách, ve vesnici Želary, kde mezi ní a horalem Jozou vznikne zvláštní, silné milostné pouto. Aňa Geislerová získala za ztvárnění role Elišky Českého lva, fi lm byl mj. nominován na Oscara v sekci cizojazyčných filmů.

27.3., 19:00

Něco za něco


Vídeň. Kníže Vincentio odcestoval na diplomatickou misi. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek Angelo. Ten je znám jako bezúhonný muž a strážce dobrých mravů. Usiluje o pořádek ve městě. A to neúprosně. Rozhodl se skoncovat jednou provždy s chtíčem, vyčistit město od prostituce. Mladého Claudia hodlá pověsit za to, že přivedl do jiného stavu Julii, s níž však nebyl právoplatně sezdán. Amnestii, zdá se, neudělí ani na základě prosebných odvolání Claudiovy sestry Isabely. Ledaže... Výchozí divadelní situace, jak vystřižená ze současného tisku, má svá „ale“. Stejně jako podtext oněch dnešních zpráv. Z váženého občana a zapřisáhlého odpůrce smilstva se vyklube největší zhýralec, korupčník a chlípník. Z původně spořádaného města jeden velký (s prominutím) bordel. Za sex s Isabelou by Angelo možná přehodnotil svůj názor na popravu Claudia. Isabela však nehodlá na jeho podmínky přistoupit. Do hry vstoupí inkognito kníže Vincentio, jeho domnělý odjezd je pouze svérázným řešením mravní krize města, a nabídne Isabele možné řešení. Něco shnilého je nejen ve státě dánském. „Jediná naděje, kterou Shakespearova hořká komedie nabízí, spočívá v tom, že mobilizuje smysl pro spravedlnost.“, říká překladatel a shakespearolog Martin Hilský. Téma navýsost aktuální! Po téhle hře už Shakespeare žádnou komedii nenapsal.

29.3., 19:00

Romance pro křídlovku


Básnická povídka Františka Hrubína přináší křehký příběh první lásky i prvního setkání se smrtí. Hlavní hrdina – mladík Vojta prožívá na prázdninách první sexuální dobrodružství s místní podivínkou Tonkou i první skutečné milostné vzplanutí s Terinou, dívkou od kolotoče. Ve svém vyprávění se vrací k zásadním momentům svého života, chvílím, kdy mladická nerozvážnost převážila nad zodpovědností, chvílím, kdy hledal sám sebe a staral se o nemocného dědečka. Prožijte spolu s námi atmosféru vlahých letních nocí, křehkých vzpomínek i bláznivou jízdu na kolotoči.

30.3., 15:00

Ostrov pokladů


Dobrodružná plavba za hranice dětské fantazie

Hlavní hrdina našeho příběhu, chlapec Jim Hawkins, objeví v hostinci svých rodičů pozůstalost starého námořníka a v ní především mapu ostrova se záznamem o pokladu slavného pirátského kapitána Flinta. Když se to dozví místní šlechtic, zorganizuje námořní výpravu za objevením onoho pohádkového bohatství. I přes varování najme na loď jednonohého mořského vlka Johna Silvera a na jeho doporučení i další členy posádky. Je proto pouze otázkou času, kdy na lodi vypukne vzpoura… Jim a jeho přátelé jsou velmi často v přímém ohrožení života a jen statečnost, chytrost a někdy i trochu štěstí je zachraňují. Tento dobrodružný příběh plný napětí a dramatických zvratů je vyprávěn prostřednictvím chlapce, který se zásluhou prožívaných událostí mění ve výraznou osobnost. Ze souboje dobra a zla vycházejí pak pro Jima základní životní hodnoty – smysl pro spravedlnost a cit pro morální jednání. Jevištní adaptací stále oblíbeného a čteného románu chce Mahenova činohra pozvat k návštěvě divadla mladé publikum společně s rodiči i prarodiči. Ostrov pokladů přinese neopakovatelné zážitky všem!

 

Kultura, BrnoVíte o kulturní akci, která zde není?

 
Jméno:

 

Zprávy z kultury

Zdroj: Brněnský deník - Kultura

Urban Rock: nový festival s hudbou u bazénu

Součástí festivalu Maraton hudby bude letos třídenní hudební projekt Urban Rock. Na brněnské výstaviště chtějí organizátoři v srpnu přitáhnout tisíce lidí. Prvními oznámenými jmény jsou Little Big a Enter Shikari (na snímku).Brno – Už žádná nuda v Brně. S takovým heslem přicházejí organizátoři nové hudební akce na brněnském výstavišti. V srpnu si tam diváci vychutnají hudební lahůdky z celého světa. Třídenní festival Urban Rock ve svém prvním ročníku představí hvězdy ze zahraničí. Kromě atmosféry letního koncertu nabídnou organizátoři také party u bazénu na koupališti Riviéra.

kompletní přehled zpráv z kultury


Katalog firem pro Brno | Regionální zpravodajství | Brno a kultura | Sport v Brně | Počasí v Brně | Slovníky | Mapa Brna | Finance | Důležitá telefonní čísla
Úřady v Brně | Informace pro inzerenty

© AKON Česká republika,s.r.o, 2001 - 2012